Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) azon személyes adatokra vonatkozik,
amelyeket Önről a Rétközi Múzeum, illetve a Rétközi Múzeum Baráti Köre Egyesület (továbbiakban Múzeum vagy Adatkezelő) gyűjt és kezel.

Név: Rétközi Múzeum
Székhely: 4600 Kisvárda, Csillag u. 5.
Telefon: +36 45 405 154
Fax: +36 45 405 154
Honlap: www.retkozimuzeum.hu
Adatvédelmi Tisztviselő neve: Perduk Beáta
Elérhetősége: info@retkozimuzeum.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

– Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.)
– A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény VIII. fejezete szerinti
közalkalmazotti nyilvántartás
– A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet
szerinti szakmai nyilvántartások

Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban alább  hivatkozott Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya szintén nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató
hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok kezelését jogszerű és átlátható módon kell végezni, biztosítva a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

Személyes adat kizárólag meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („célhoz kötöttség”).

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („adattakarékosság elve” és „korlátozott tárolhatóság”).

A Múzeumnak biztosítania kell, hogy a személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, szem előtt tartva, hogy a pontatlan személyes adatokat helyesbítsék („pontosság”). A személyes adatok kezelését a Múzeumnak oly módon kell végeznie, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („rendelkezésre állás, integritás és bizalmas jelleg”).

3. Alapfogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adathelyesbítés: az Érintett írásbeli kérelme alapján személyes adatainak módosítása a Szolgáltató által.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

4. Adatkezelési célok

1. Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
2. munkavállalók, kutatók, vendégek adatainak kezelése
3. szerződéses partnerek adatainak kezelése
4. vagyonvédelem, személyi biztonság
5. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység
6. számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása
7. adminisztráció egyszerűsítése

5. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
– az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek;
– törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján – helyi önkormányzat rendelete  közérdeken alapuló célból elrendeli.

6. Honlap látogatóinak adatkezelése

A Honlap látogatóiról az alábbi adatokat gyűjtjük: IP cím
Adatkezelés célja: Üzemeltetési, hibakeresési, biztonsági kivizsgálásokhoz jelent információt.
Látogatottsági statisztika készítése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek.
Az adatkezelés időtartama: A Múzeum a gyűjtött adatokat 365 napig tárolja.
Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás: Adattovábbítás nem történik.

7. Cookie, süti használat a Honlapon

A Honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat használ, és helyez el a felhasználó gépén. A
cookie-k elhelyezését böngészőjében letilthatja, ami a Honlapon működési problémát okozhat.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A cookie-k személyes adatkezelést nem végeznek.Az
adatkezelés a Honlap böngészésének időtartamáig él, ezt követően törlődnek a felhasználó
számítógépéről.
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók: A cookie-k személyes adatot nem továbbítanak
Adatkezelő számára, így személyes adat kezelés, feldolgozás nem történik.
Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás: Adattovábbítás nem történik.

8 Kapcsolattartás a látogatókkal, egyéb adatkezelése

A Honlap látogatói az ott található email címeken keresztül is felvehetik a kapcsolatot a Múzeum egyes szervezeti egységeivel, munkavállalóival. A Múzeum az adatokat központi címen nem tárolja, csak a címzett postafiókjába kerül az üzenet.
Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók: A személyes adatokat a címzett kezeli. A Múzeum külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem von be.
Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás: Adattovábbítás nem történik.

9 Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel, szabályozott kulcs felvétellel, és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított.
A Honlap mentése offsite mentési eljárással történik.

10 Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához Adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

11 Adattovábbítás lehetősége

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –
hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa  szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

12 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Múzeumtól, hogy a Múzeum tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– a Múzeum kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Múzeum az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Múzeum módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai  elérhetőségét). A Múzeum a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog:
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Múzeumtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Múzeum abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk a Múzeumot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Múzeum az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

13 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Bírósági eljárás kezdeményezése:
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Múzeum ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Hatósági bejelentés:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Adatkezelési tájékoztató módosítása:
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés  megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő közzéteszi honlapján.

Utolsó módosítás dátuma: 2020.01.05.